Dags att se över sina kostnader och priser. Inflationstakten i Sverige ökar!

Det nya politiska läget i Europa, och kriget i Ukraina har påverkat energipriserna som i sin tur även påverkat övriga kostnader för mat och produktion. Du som är småföretagare bör redan nu se över dina avtal och justera dina priser så att du inte drabbas av förluster. Många av dina kostnader kommer förmodligen att öka. Nedan följer statistik från Statistiska centralbyrån.

 

Inflationstakten 4,5 procent i februari 2022

Statistiknyhet från SCB 2022-03-14 8.00

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändringen från samma månad föregående år, var 4,5 procent i februari 2022. Det är en uppgång från januari då inflationstakten var 3,9 procent. Månadsförändringen från januari till februari var 0,9 procent.

– Livsmedelspriserna ökade på bred front i februari. Även om vi såg vissa tendenser till att livsmedelspriserna började stiga redan i januari, var det ett helt annat genomslag nu i februari, säger Sofie Öhman, prisstatistiker på SCB.

Kort information

Indextal, månads- och årsförändring för KPI, KPIF och KPIF-XE
Indextal Månads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
KPI (1980=100) 353,56 0,9 4,3
KPIF (1987=100) 231,97 0,9 4,5
KPIF-XE (1987=100) 216,15 1,0 3,4

  • Allmänna prisuppgångar på livsmedel och alkoholfria drycker, drivmedel, möbler, rekreation och kultur förklarade en stor del av inflationsuppgången i KPIF
  • Elpriserna sjönk återigen i februari men har fortfarande ökat mycket under det senaste året
  • Inflationstakten enligt KPIF exklusive energi steg från 2,5 procent i januari till 3,4 procent i februari, vilket är den högsta noteringen sedan december 1993

Stigande livsmedelspriser

KPIF steg med 0,9 procent från januari till februari. Under motsvarande period föregående år steg priserna med 0,3 procent.

Månadsförändringen i februari påverkades av högre priser för livsmedel och alkoholfria drycker, där det framför allt var prisökningar på grönsaker och kaffe. Prisökningar på drivmedel bidrog även till månadsförändringen. Priserna på kläder och möbler ökade, liksom priserna inom rekreation och kultur. Lägre elpriser motverkade uppgången i månadsförändringen.

Tabellen nedan visar månadsförändringar och bidrag till KPIF för de varor och tjänster med störst bidrag till månadsförändringen i februari 2022. Resultaten redovisas per COICOP-grupp, som är den officiella klassificeringen för hushållens konsumtionsutgifter.

Varor och tjänster som främst påverkade månadsförändringen enligt KPIF
Benämning (Coicop) Månads-
förändring,
procent
Bidrag,
månads-
förändring KPIF,
procentenheter
Livsmedel och alkoholfria drycker (01) 1,6 0,2
Kläder (03.1) 4,1 0,1
El (04.5.1) ‑6,1 ‑0,3
Möbler (05.1) 4,1 0,1
Drivmedel (07.2.2) 5,5 0,2
Rekreation och kultur (09) 1,6 0,2

Månadsförändringen i februari de tre senaste åren för de varor och tjänster som bidrog mest till förändringen i KPIF i februari 2022

Diagram: Månadsförändringen i februari de tre senaste åren för de varor och tjänster som bidrog mest till förändringen i KPIF i februari 2022

Säsongsmönster och tillfälliga prisförändringar

Prisförändringar för varor och tjänster kan bland annat bero på säsong eller vara tillfälliga. Diagrammet ovan visar månadsförändringen i KPIF detta år och de två senaste åren för de varor och tjänster som påverkade den totala månadsförändringen främst.

De senaste åren har drivmedelspriserna i februari både ökat och minskat. I februari 2022 var prisökningen större än motsvarande period förra året. Elpriserna sjönk i februari 2022, till skillnad från motsvarande period 2021 då elpriserna ökade. För två år sedan minskade också elpriset, men inte lika mycket som i år.

Priserna på livsmedel och alkoholfria drycker uppvisade en positiv månadsförändring vilket brukar vara typiskt för februari månad. I februari 2021 sjönk i stället priserna.

För möbler, kläder, rekreation och kultur har priserna ökat för tredje året i följd i februari, dock ökade priserna mer i februari 2022 jämfört med tidigare år.

Bidrag till inflationstakten i februari

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF från samma månad föregående år, var 4,5 procent i februari 2022. Detta är en uppgång från januari då inflationstakten var 3,9 procent.

Inflationstakten påverkades framför allt av högre boendekostnader, där kostnader relaterat till ägande av bostaden ökade tillsammans med högre elpriser. Det var även prisuppgångar inom transport, där drivmedel och bilar var särskilt bidragande till uppgången.

Priserna ökade också för inventarier och hushållsvaror, framför allt för möbler. Detsamma gäller livsmedel och alkoholfria drycker, rekreation och kultur samt restauranger och logi där prishöjningar bidrog till den positiva inflationstakten.

Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter var 3,4 procent i februari, vilket är en ökning jämfört med januari då den var 2,5 procent.

Varor och tjänster med störst bidrag till inflationstakten enligt KPIF
Benämning (Coicop) Årsförändring,
procent
Bidrag,
årsförändring
KPIF,
procentenheter
Livsmedel och alkoholfria drycker (01) 4,0 0,6
Boende (04) 5,7 1,4
Inventarier och hushållsvaror (05) 6,5 0,5
Bilar (07.1.1) 5,4 0,3
Drivmedel (07.2.2) 35,5 0,8
Rekreation och kultur (09) 2,2 0,3
Restauranger och logi (11) 4,4 0,3

Övriga mått på inflation

SCB beräknar olika inflationsmått för olika ändamål. KPIF är Riksbankens målvariabel, medan KPI är det mått som bland annat används i kompensationssyfte.

Olika mått på inflation
Konsumentprisindex (KPI), februari 2022

Definitioner och förklaringar

KPIF visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2022-04-14 klockan 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

 

Källa/foto: SCB

Maroni Redovisningsbyrå AB
Folkungagatan 93
116 30 STOCKHOLM

Markörgatan 10
136 44 HANDEN
ÖPPET

Måndag - Torsdag
08.30 - 1600

Fredagar

08.30 - 15.00

Telefon: +46 8 777 85 80

Välkommen att fylla i en förfrågan

Anslut dig till vår e-postlista!

Få senaste nyhetsutskick för dig som är företagare.